Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8390
Title: Báo Quân đội nhân dân với công tác xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực lý luận, tư tưởng hiện nay (Khảo sát hai chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, năm 2019)
Authors: Phạm, Văn Tuấn
Advisor: Phạm, Thị Thành
Keywords: Xử lí thông tin;Báo Quân đội nhân dân;Sai lệch;Xuyên tạc
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng ở hai chuyên mục, “Chống diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong năm 2019, luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực lý luận, tư tưởng trên hai chuyên mục của báo Quân đội nhân dân trong thời gian tới.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8390
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Tuan.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.