Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8389
Title: Thông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trên kênh truyền hình VTV5, đài Truyền hình Việt Nam, khảo sát dữ liệu 6 tháng cuối năm 2019
Authors: Phạm, Thu Hiền
Advisor: Bùi, Thu Hương
Keywords: Thông điệp;Chính sách giáo dục;Dân tộc thiểu số;Tây Bắc;Kênh truyền hình;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn mô tả thực trạng thông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS vùng Tây Bắc trên kênh truyền hình VTV5 - Đài truyền hình Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông điệp về chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS nói chung và dành cho đồng bào DTTS vùng Tây Bắc nói riêng trên kênh truyền hình VTV5.
Description: 155tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8389
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thu Hien.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.