Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8381
Title: Quản lý thông điệp quảng cáo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh, Thị Thu Hường
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Thông điệp;Quảng cáo;Quản lí;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan tới quản lý thông điệp quảng cáo trên báo mạng điện tử, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng trên một số tờ báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay, từ đó đánh giá, nhận xét và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị góp phần tăng cường quản lý thông điệp quảng cáo trên báo mạng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8381
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Thu Huong.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.