Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8377
Title: Chuỗi giá trị mặt hàng trái cây tại tỉnh Sơn La
Authors: Vũ, Thị Nhàn
Advisor: Phạm, Văn Nghĩa
Keywords: Giá trị hàng hóa;Trái cây;Sơn La
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị, luận văn phân tích thực trạng chuỗi giá trị mặt hàng trái cây tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra các đề xuất phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị mặt hàng trái cây của tỉnh Sơn La.
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8377
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Nhan.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.