Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8376
Title: Xuất khẩu lương thực của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Phan, Yến Trang
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Lương thực;Xuất khẩu;Việt Nam;Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận về XKLT trong bối cảnh HNKTQT, luận văn trình bày và phân tích thực trạng XKLT của Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2018, chỉ ra được những thành công và hạn chế của hoạt động này cùng các nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Từ đó, luận văn đưa ra những mục tiêu, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả XKLT của Việt Nam trong bối cảnh HNKTQT
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8376
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Yen Trang.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.