Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8375
Title: Nông nghiệp bền vững ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nông nghiệp bền vững;Khoái Châu;Hưng Yên
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phát triển theo hướng bền vững trong giai đoạn 2015-2019. Chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân và những thách thức đối với nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phát triển theo hướng bền vững; Đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phát triển theo hướng bền vững từ nay đến năm 2030.
Description: 130tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8375
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Van.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.