Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8374
Title: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Authors: Lê, Thu Trang
Advisor: Bùi, Văn Huyền
Keywords: Chính sách hỗ trợ;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Việt Nam;Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tổng kết và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về DN nói chung và DNNVV nói riêng tại Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Phân tích và đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV của Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định FTA thế hệ mới đang dần có hiệu lực; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8374
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thu Trang.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.