Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8373
Title: Quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đoàn, Bảo Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Quan hệ lợi ích;Kinh tế;Thu hồi;Đất nông nghiệp;Sóc Sơn;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lý luận cơ bản về quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất nông nghiệp phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết các quan hệ lợi ích kinh tế nảy sinh trong thu hồi đất của nông dân cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất của nông dân cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Description: 100tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8373
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Bao Ngoc.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.