Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8372
Title: Kinh tế du lịch Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đàm, Quang Trung
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Kinh tế;Du lịch;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận của kinh tế du lịch; Nghiên cứu thực tiễn phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương và bài học rút ra cho thành phố Hà Nội; Phân tích thực trạng, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển du lịch ở Thành phố Hà Nội.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8372
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dam Quang Trung.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.