Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8366
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào nâng cao chất lượng công tác phụ nữ tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Thành Dương
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giải phóng phụ nữ;An Lão;Bình Định
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, phân tích thực trạng công tác phụ nữ ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào nâng cao chất lượng công tác phụ nữ tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định hiện nay.
Description: 85tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8366
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thanh Duong.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.