Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8365
Title: Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hiện nay theo tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Kim Hồng
Advisor: Lê, Thị Thảo
Keywords: Nhân dân;Đời sống mới;Tư tưởng dân vận;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài làm rõ khái niệm và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác dân vận tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh từ đó đề xuất các giải pháp góp phần vận động nhân dân xây dựng đời sống mới theo tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh.
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8365
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Kim Hong.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.