Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8364
Title: Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền vận dụng quan điểm học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh trong học tập, nghiên cứu hiện nay
Authors: Hà, Thái Minh Hằng
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Sinh viên;Vận dụng;Quan điểm;Hồ Chí Minh;Học tập;Nghiên cứu
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về học đi đôi với hành và thực trạng vận dụng của sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên truyền trong học tập, nghiên cứu từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về học đi đôi với hành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong học tập và nghiên cứu hiện nay.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8364
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Thai Minh Hang.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.