Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8363
Title: Phát triển kinh tế hợp tác xã ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Doãn, Cao Tấn
Advisor: Lê, Đình Năm
Keywords: Phát triển kinh tế;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Hợp tác xã;Hưng Yên
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khoá luận nghiên cứu, phân tích luận giải hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế hợp tác xã, trên cơ sở đó, vận dụng vào phát triển kinh tế hợp tác xã ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8363
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Cao Tan.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.