Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8362
Title: Vận dụng phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Đinh, Thùy Linh Ngân
Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thùy
Keywords: Đại đoàn kết;Hồ Chí Minh;Vận dụng;Phương pháp;Bảo Thắng;Lào Cai
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp đại đoàn kết dân tộc. Đề tài nghiên cứu thực trạng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8362
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thuy Linh Ngan.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.