Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8355
Title: Hoạt động truyền thông của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Hà Nội (khảo sát Tập đoàn Tân Hoàng Minh, FLC, Sunshine từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018)
Authors: Mai, Tiến Nam
Advisor: Vũ, Thị Kim Hoa
Keywords: Truyền thông;Doanh nghiệp;Hà Nội;Hoạt động
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khái quát và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động truyền thông của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, luận văn khảo sát hoạt động truyền thông của 3 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Hà Nội là Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC và Tập đoàn Sunshine, qua đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tăng cương hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp bất động sản.
Description: 149tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8355
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Tien Nam.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.