Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8354
Title: Hoạt động quan hệ công chúng của các trường Đại học ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Khảo sát Đại học Đại Nam, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Thăng Long)
Authors: Cao, Thị Quỳnh
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quan hệ công chúng;Trường đại học ngoài công lập;Hà Nội;Hoạt động
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích làm rõ lý luận, khảo sát thực trạng hoạt động QHCC của các trường đại học ngoài công lập, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị khoa học nhằm tăng cường hoạt động QHCC của các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8354
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Thi Quynh.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.