Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8353
Title: Quan hệ công chúng của chính quyền cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Quan hệ công chúng;Chính quyền;Cấp cơ sở;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận về quan hệ công chúng trong các cơ quan công quyền của nhà nước, luận văn sẽ phân tích thực trạng hoạt động quan hệ công chúng của chính quyền cấp cơ sở Tỉnh Thanh Hóa, từ đó sẽ đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quan hệ công chúng của chính quyền cấp cơ sở.
Description: 155tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8353
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Yen.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.