Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8352
Title: Sự vận động của khái niệm giai cấp công nhân nhìn từ quan điểm triết học biện chứng duy vật
Authors: Trần, Văn Giảng
Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giai cấp công nhân;Quan điểm triết học;Biện chứng duy vật;Khái niệm
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án làm rõ lý luận chung về khái niệm lý luận và sự ra đời khái niệm giai cấp công nhân trong lịch sử tư tưởng trước Mác; sự vận động của khái niệm GCCN trong tư tưởng C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin; Phân tích sự vận động của khái niệm GCCN trong tư duy lý luận từ sau khi V.I.Lênin mất đến nay; Bước đầu khảo sát sự vận động của khái niệm GCCN ở Việt Nam.
Description: 184tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8352
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Giang.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.