Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/835
Title: Tập bài giảng Quan hệ quốc tế (Chương trình cao cấp lý luận chính trị)
Authors: Trình, Mưu (chủ biên)
Hồ, Châu
Nguyễn, Hoàng Giáp,...
Keywords: Bài giảng;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2006
Publisher: Lý luận chính trị
Citation: Tái bản
Abstract: Tập bài giảng gồm 13 bài nghiên cứu đối tượng, phương pháp nghiên cứu bộ môn Quan hệ quốc tế; quan niệm, đặc điểm, mâu thuẫn và xu hướng vận động của thời đại, mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc; phân tích quy luật đấu tranh của phong trào công nhân quốc tế; chủ nghĩa xã hội hiện thực và vai trò của nó trong quan hệ quốc tế; chủ nghĩa tư bản và sự tác động của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại; trào lưu xã hội - dân chủ quốc tế; phong trào cộng sản quốc tế; ... chính sách đối ngoại của một số nước lớn sau Chiến tranh lạnh và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/835
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.12.Tap bai giang Quan he quoc te.pdf45.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.