Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8336
Title: Giáo trình Xã hội học đại cương
Authors: Trương, Thị Hiền
Keywords: Giáo trình;Xã hội học
Issue Date: 2020
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu, lịch sử ra đời và một số mô hình lí thuyết xã hội học; cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tương tác xã hội; cá nhân và xã hội; sự điều tiết của xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội; chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học
Description: 272tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8336
ISBN: 9786045833681
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106. giao trinh xa hoi hoc dai cuong.pdf5.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.