Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8332
Title: Giáo trình triết học Mác - Lênin
Authors: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Giáo trình;Triết học Mác-Lênin
Issue Date: 2018
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc...
Description: 292tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8332
ISBN: 9786049564635
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96. giao trinh triet hoc Mac-Lenin.pdf7.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.