Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8331
Title: Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế
Authors: Lý, Thị Hải Yến
Keywords: Truyền thông;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị quốc gia sự thật
Abstract: Trình bày khái quát về truyền thông và quan hệ quốc tế; vai trò, mối quan hệ giữa truyền thông và quan hệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử; cơ sở tiếp cận, phương pháp quan sát, kỹ năng và yêu cầu cụ thể trong nghiên cứu truyền thông và quan hệ quốc tế; đánh giá tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI; phân tích tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế qua một số sự kiện; một số dự báo về truyền thông trong quan hệ quốc tế và đề xuất tham khảo cho Việt Nam
Description: 323tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8331
ISBN: 9786045757871
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95. giao trinh truyen thong va quan he quoc te.pdf8.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.