Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/833
Title: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
Keywords: Giáo trình;Lịch sử;Đảng cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Giáo trình gồm ba phần: Phần thứ nhất: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945); Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Phần thứ ba: Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội(1975-2000).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/833
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.11.Giao trinh lich su ĐCSVN (2009).pdf54.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.