Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8329
Title: Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài chính
Authors: Lê, Thị Tuyết Hoa
Keywords: Tài chính;Thị trường;Định chế;Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối, thị trường các công cụ phái sinh... và về các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư,...
Description: 588tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8329
ISBN: 9786049223341
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93. giao trinh thi truong tai chinh.pdf15.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.