Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8326
Title: Giáo trình tư pháp quốc tế
Authors: Mai, Hồng Quỳ
Keywords: Tư pháp quốc tế;Giáo trình;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Trình bày khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu, hợp đồng và thanh toán quốc tế. Thừa kế, quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế. Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Quan hệ lao động, tố tụng dân sự và trọng tài thương mại quốc tế
Description: 286tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8326
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90. giao trinh tu phap quoc te.pdf7.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.