Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8320
Title: Giáo trình Nhập môn luật học
Authors: Viên, Thế Giang
Keywords: Giáo trình;Luật học
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Trình bày khái niệm, giới hạn và cách tiếp cận nhập môn luật học trong hệ thống khoa học pháp lý; các học thuyết cơ bản về pháp luật; nhà nước: chủ thể sáng tạo và bảo đảm pháp luật được thi hành; cơ chế điều chỉnh pháp luật: hình thức thể hiện giữa nhu cầu thiết lập trật tự xã hội của nhà nước và sự tiếp nhận của đối tượng chịu tác động của pháp luật; nguồn gốc của pháp luật, hình thức và hệ thống pháp luật...
Description: 428tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8320
ISBN: 9786045756478
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81. giao trinh nhap mon luat hoc.pdf9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.