Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8319
Title: Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Động
Keywords: Luật hiến pháp;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...
Description: 202tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8319
ISBN: 9786045724897
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80. giao trinh luat hien phap Viet Nam.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.