Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8317
Title: Giáo trình lao động nhà báo đối ngoại
Authors: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Lao động;Giáo trình;Đối ngoại;Nhà báo
Issue Date: 2020
Publisher: Lao động
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm; Lao động nhà báo và phân công lao động trong báo chí đối ngoại; Phẩm chất và năng lực của nhà báo đối ngoại; Các phương pháp khai thác, thu thập xử lý thông tin và sáng tạo tác phẩm của nhà báo đối ngoại; Quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí đối ngoại...
Description: 181tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8317
ISBN: 9786049957321
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68. giao trinh lao dong nha bao doi ngoai.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.