Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8304
Title: Bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và các yếu tố tác động
Authors: Đặng, Thị Hoa
Keywords: Bạo lực gia đình;Việt Nam;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2020
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Cung cấp một số vấn đề về lý luận, thực trạng, yếu tố văn hoá, xã hội, kinh tế, chính sách trong phòng chống bạo lực gia đình; từ đó đưa ra những định hướng chính sách và giải pháp trong phòng, chống bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay
Description: 478tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8304
ISBN: 9786049569234
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107. Bao luc gia dinh o Viet Nam.pdf11.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.