Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/830
Title: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Đỗ, Công Tuấn
Bùi, Thị Kim Hậu
Nguyễn, Thị Thu Hường,...
Keywords: Giáo trình;Chủ nghĩa xã hội khoa học
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 12 chương, lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH; cách mạng XHCN; nền dân chủ và hệ thống chính trị XHCN; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh của giai cấp công nhân; nền văn hóa XHCN; chủ nghĩa xã hội về con người, dân tộc, tôn giáo và gia đình.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/830
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.7.Giao trinh CNXHKH.pdf53.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.