Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8296
Title: Hoạt động giám sát của quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước
Authors: Trương, Thị Hồng Hà
Keywords: Giám sát;Việt Nam;Quyền lực nhà nước;Hoạt động quốc hội
Issue Date: 2015
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách tập trung luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế giám sát quyền lực nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam. Tham khảo một số kinh nghiệm của quốc tế, thấy được những ưu điểm và hạn chế, thuận lợi và thách thức đặt ra đối với việc giám sát thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam đưa ra những giải pháp để hoàn thiện cơ chế này.
Description: 473tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8296
Appears in Collections:Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59. Hoat dong giam sat cua Quoc hoi.pdf13.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.