Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8288
Title: Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Long Hải
Keywords: Kiểm soát;Thể chế pháp lí;Việt Nam;Nhà nước;Quyền lực;Sách tham khảo
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Thực trạng, thực tiễn áp dụng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Description: 213tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8288
ISBN: 978-604-57-3275-5
Appears in Collections:Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51. the che phap ly ve kiem soat quyen luc.pdf4.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.