Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8283
Title: Nhân học chính trị
Authors: Balandier, Georges
Keywords: Nhân học;Chính trị
Issue Date: 2016
Publisher: Tri thức
Abstract: Xem xét mối quan hệ của quyền lực với các cấu trúc cơ sở, các quan hệ thân tộc, phân tầng xã hội, tôn giáo. Trình bày những vấn đề về khía cạnh của Nhà nước truyền thống, nhà nước hiện đại; khám phá con người với các đặc tính chung gắn với mọi tổ chức chính trị
Description: 422tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8283
ISBN: 9786049433603
Appears in Collections:Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46. nhan hoc chinh tri.pdf7.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.