Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8275
Title: Mạng xã hội với sinh viên
Authors: Trần, Hữu Luyến
Keywords: Sinh viên;Mạng xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng thể nghiên cứu về mạng xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Thực trạng sử dụng mạng xã hội của 4.205 sinh viên Việt Nam đang học tại một số trường đại học tiêu biểu và vấn đề tự đánh giá của bản thân họ.
Description: 388tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8275
ISBN: 978-604-62-3179-0
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135. mang xa hoi voi sinh vien.pdf11.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.