Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8269
Title: Nghệ thuật tiếp thị sản phẩm
Keywords: Khách hàng;Tiếp thị kinh doanh;Nghệ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: Thế giới
Abstract: Cuốn sách thu nhập những ví dụ thực tế, sinh động theo trình tự trước sau và các bước hành động của hoạt động tiếp thị hiện đại để phân tích toàn diện tư tưởng cơ bản của hoạt động tiếp thị, nghiên cứu kỹ xảo và phương pháp tiếp thị hiện đại, quy tắc chung về hành vi tiếp thị...
Description: 361tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8269
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129. nghe thuat tiep thi san pham.pdf8.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.