Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8254
Title: Nhà nước - tôn giáo - luật pháp
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Keywords: Luật pháp;Tôn giáo;Nhà nước
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Tác giả đã khái quát hóa lộ trình xây dựng, hoàn thiện luật pháp tôn giáo của Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực hướng tới một môi trường thích hợp để các cộng đồng tôn giáo không những thực hiện tốt pháp luật với tư cách công dân mà còn qua luật pháp về tôn giáo có thể tìm thấy sự thoả mãn đời sống tâm linh;...
Description: 456tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8254
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115. nha nuoc ton giao phap luat.pdf11.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.