Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8253
Title: Vai trò của phương pháp luận triết học Mác-Lênin đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên
Keywords: Khoa học tự nhiên;Phương pháp luận;Triết học Mác-Lênin
Issue Date: 1977
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Phân tích vai trò phương pháp luận của triết học Mác-Lênin đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên. Sự tác dụng ngược lại của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển của triết học Mác xít
Description: 244tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8253
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113. Vai tro cua phuong phap luan.pdf6.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.