Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8250
Title: Tổ chức công việc gia đình
Authors: Nguyễn, Hiến Lê
Keywords: Công việc;Gia đình;Tổ chức
Issue Date: 2018
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Cuốn sách sẽ giúp bạn làm thế nào để yêu công việc nhà; Suy nghĩ khoa học về tổ chức việc nhà; Cách dự tính công việc chu đáo; Cách tổ chức phương pháp làm việc nhanh trong gia đình; Sống giản dị, tiết kiệm cho gia đình; Làm sao cho bớt mệt
Description: 183tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8250
ISBN: 9786048946876
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105. to chuc cong viec gia dinh.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.