Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8248
Title: Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học
Authors: Dương, Ngọc Dũng
Keywords: Tôn giáo;Xã hội học
Issue Date: 2016
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Gồm 12 chương trình bày khái niệm về tôn giáo, mối quan hệ giữa tôn giáo và xã hội; tôn giáo như một hệ thống ý nghĩa; tôn giáo với cá nhân, sự cải đạo, vai trò, chức năng và ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội,...
Description: 673tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8248
ISBN: 9786049490873
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103. ton giao nhin tu vien canh.pdf16.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.