Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8246
Title: Bối cảnh truyền thông về biến đổi khí hậu đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng Việt Nam
Authors: Lưu, Hồng Minh
Keywords: Truyền thông đại chúng;Biến đổi khí hậu;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Thế giới
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu những thông tin, chủ đề về biến đổi khí hậu được đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng. Phân tích, đưa ra những giải pháp góp phần cải thiện truyền thông về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các quốc gia khác
Description: 234tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8246
ISBN: 9786057718672
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85. Boi canh truyen thong ve bien doi khi hau.pdf6.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.