Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/822
Title: Giáo trình chính trị với quản lý xã hội
Authors: Lưu, Văn An
Dương, Thị Thục Anh
Phạm, Ngọc Thanh
Keywords: Giáo trình;Chính trị;Quản lí xã hội
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: Nhập môn Chính trị với quản lý xã hội, trình bày một số khái niệm cơ bản; một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội; mối quan hệ giữa chính trị với quản lý xã hội; đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của môn học này. Chương 2: Tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội trong lịch sử. Trong chương này, các tác giả nghiên cứu tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội ở phương Đông như: tư tưởng Nho gia, tư tưởng Đạo gia, tư tưởng Mặc gia và tư tưởng Pháp gia; tư tưởng về chính trị với quản lý xã hội ở phương Tây qua các thời kỳ cổ đại, trung đại và cận đại; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính trị trong quản lý xã hội. Chương 3: Hệ thống chính trị với quản lý xã hội, trình bày vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với xã hội và công tác quản lý xã hội; vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý xã hội, đặc điểm, thiết chế nhà nước và định hướng quản lý xã hội của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chương 4: Con người chính trị với quản lý xã hội, nghiên cứu khái niệm con người chính trị, con người chính trị tham gia quản lý xã hội với tư cách là chủ thể quản lý xã hội; con người chính trị với tư cách là đối tượng quản lý xã hội, đó là những công dân gương mẫu, có trách nhiệm xã hội, có ý thức thực hiện pháp luật; những yêu cầu đặt ra và định hướng phát huy vai trò con người chính trị trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay. Từ chương 5 đến chương 8, các tác giả đi vào nghiên cứu mối quan hệ giữa chính trị với quản lý các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/822
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.Giao trinh chinh tri voi quan ly xa hoi.pdf48.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.