Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8217
Title: Pháp luật và đạo đức báo chí
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Nguyễn, Thùy Vân Anh
Vũ, Thị Thanh Tâm
Keywords: Báo chí;Đạo đức;Pháp luật
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pháp luật và luật báo chí; Luật báo chí năm 2016; Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động báo chí, xuất bản; Cơ sở lý luận của vấn đề đạo đức báo chí; Các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam.
Description: 186tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8217
Appears in Collections:Kỹ năng làm báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44. pháp luật và đạo đức báo chí.pdf5.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.