Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8210
Title: Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam
Authors: Vũ, Dương Huân
Keywords: Ngoại giao;Chính sách đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giới thiệu nhiều vấn đề trong công tác ngoại giao và chính sách đối ngoại theo quan điểm và những đúc kết từ quá trình nghiên cứu về về ngoại giao và các vấn đề quốc tế cuả tác giả: Phân tích chính sách đối ngoại, công tác ngoại giao truyền thống Việt Nam, tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.
Description: 373tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8210
Appears in Collections:Quan hệ quốc tế - Lý luận và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. VechinhsachdoingoaivangoaigiaoVN.pdf8.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.