Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/821
Title: Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo công tác thanh niên trong công an nhân dân hiện nay
Authors: Lê, Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Đảng ủy;Lãnh đạo;Công an nhân dân;Thanh niên
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn luận giải rõ một số vấn đề lý luận về Đảng ủy CATW lãnh đạo công tác thanh niên CAND; đánh giá đúng tình hình công tác thanh niên CAND; thực trạng sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW đối với công tác thanh niên CAND, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW đối với công tác thanh niên CAND thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/821
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tuan.pdf750.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.