Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8198
Title: Công tác thông tin đối ngoại - những điều cần biết
Keywords: Thông tin;Đối ngoại;Công tác
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại như chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đánh giá vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; vai trò của báo chí thông tin đối ngoại trong tình hình mới,...
Description: ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương.- 239tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8198
Appears in Collections:Quan hệ quốc tế - Lý luận và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. Congtacthongtindoingoaivanhung.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.