Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8197
Title: Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam: sách tham khảo
Authors: Đặng, Minh Tuấn
Vũ, Công Giao
Đoàn, Đức Lương
Lê, Thị Nga
Keywords: Kiểm soát;Quyền lực nhà nước;Cơ chế pháp lý;Thế giới;Sách tham khảo;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
Description: 595tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8197
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. CaccochephaplykiemsoatQLNN.pdf15.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.