Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8196
Title: Triết học xã hội của trường phái Frankfurt: sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Đỗ, Minh Hợp
Nguyễn, Minh Hoàn
Keywords: Triết học;Xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Tôn giáo
Abstract: Cuốn sách giới thiệu triết học xã hội của trường phái frankfurt qua lịch sử hình thành và những xem xét lại học thuyết Mác của nó, bước đầu đưa ra đánh giá về mặt ưu và khuyết của trường phái này trên lập trường nhân văn, khoa học của chủ nghĩa Mác.
Description: 399tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8196
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34. Triết học xã hội của trường phái Frankfurt.pdf9.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.