Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8194
Title: Giáo trình lịch sử báo chí, tập 1
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Phạm, Thị Thanh Tịnh
Nguyễn, Thùy Vân Anh
Keywords: Báo chí;Giáo trình;Lịch sử
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách đề cập đến tổng quan lịch sử ra đời và phát triển của báo chí thế giới và Việt Nam; Sự phát triển của báo chí ở các châu lục; Sự phát triển của báo chí Việt Nam qua các thời kỳ.
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 234tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8194
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. GT lichsubaochi T1.pdf7.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.