Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8193
Title: Giáo trình chính sách đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới
Authors: Phạm, Minh Sơn
Nguyễn, Thị Quế
Phạm, Lê Dạ Hương
Keywords: Chính sách đối ngoại;Giáo trình;Thế giới
Issue Date: 2020
Publisher: H.: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới và quan hệ của các nước đó với Việt Nam, trong đó tập trung phân tích chính sách đối ngoại một số nước lớn tiêu biểu mà ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị thế giới là rất to lớn như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Liên bang Nga,...
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 324tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8193
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39. GTchinhsachdoingoaicuamotsonuoc.pdf7.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.