Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8190
Title: Giáo trình một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao, tập 2
Authors: Dương, Văn Quảng
Keywords: Ngoại giao;Nghiệp vụ;Giáo trình
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Giáo trình đề cập hệ thống những vấn đề lý thuyết và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao xuất phát từ thực tiễn hoạt động ngoại giao hiện đại của Việt Nam trong 50 năm qua và theo quy định, thông lệ quốc tế được đa số các nước tuân thủ
Description: ĐTTS ghi: Học viện Quan hệ quốc tế.- 225tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8190
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. GT motsovandecobanvenghiepvungoaigiao.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.